Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted bymayamarBalsamistkaniezwyyklaniepotrzebnaprzygodaitsrainyoutsidewithoutend

August 29 2017

7731 e4c3 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

"Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!"

— Kornel Makuszyński

August 16 2017

4665 52f5 420
blues

July 01 2017

4590 1213 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viaintotheblack intotheblack
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaintotheblack intotheblack
6381 f023 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
6373 6bd3 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
6977 e060 420
Reposted frombanitka banitka viagrapefruit-moon grapefruit-moon
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
4511 cc62 420
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— ?
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy, Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted bycrystalcleo crystalcleo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl